هیچ کس را درزندگی ناامید مکن شاید امید تنهادارایی اوباشد.

مهربانی راوقتی دیدم که کودکی می خواست آب شوردریارابا آبنبات کوچکش شیرین کند.


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 23:53  توسط علی سلطانی  | 
درس اول مدني واول دوم تاريخ :

1- دين اسلام ازكدام سرزمين آغازشد؟

2- بعدازعبدالمطلب (ع)چه كسي سرپرستي حضرت محمد(ص)رابه عهده گرفت؟

3- حضرت محمد(ص)درچند سالگي به پيامبري رسيد؟           ونام مادرايشان چه بود؟

4-مسلمانان به سرپرستي چه كسي وبه كجاهجرت كردند؟

5- چهكسي خبر خورده شدن عهد نامه توسط موريانه را به اطلاع كافران رساند؟

6- دعوت پنهاني پيامبراكرم (ص)به اسلام چندسال بود؟وچندسال دردره زندگي مي كردند؟

7- عبدالمطلب يكي ازافرادمعروف قبيله ي...........   بود.

8- وقتي بت پرستان فهميدن كه مسلمانان به.......................  كرده اندخشمگين شدند.

9- مهم ترين شهرعربستان چه نام داشت ؟ دو علت آن رابنويسيد.

10- بعثت راتعريف كنيد؟

11- چرا ثروتمندان وكافران ازگسترش دين اسلام احساس خطر مي كردند؟

مدني :       1- حكومت ايران درچه تاريخي به جمهوري اسلامي تبديل شد؟

                2- دستور وقوانين خداوند چگونه به انسان ها مي رسد؟

3- درجمهوري اسلامي مردم با .......... خود مسئولان را انتخاب مي كنند؟

4- كشور ما فبل از پيروزي انقلاب اسلامي ......................  نداشت؟

5- پس ازپيامبر رهبري جامعه ي اسلامي به عهده ي چه كسيت؟

6- كشورما بهرهبري چه كسي استقلال يافت؟

7- شعارمردم ما درمبارزه باحكومت شاه چه بود؟

8- دو موردازكارهايي كه بيگانگان دركشورما قبل ازپيروزي انقلاب انجام مي دادند را بنويسيد؟


9-  حكومت جمهوري اسلامي چه نوع حكومتي است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 1:44  توسط علی سلطانی  | 
تقویت حافظه شنیداری: 1-سه کلمه برای کودک بیان کنید وازوی بخواهیدپس ازاین که هرسه کلمه راگفتیدآنهارابازگو  نماید.سپس چهارکلمه وبه همین ترتیب پیش برویدتامطابقرشدسنی وطبیعی خویش ازحافظه ی شنیداری برخوردارشود.             2- یک جمله به کودک بگوییدوازاوبخواهیدآنراتکرارکند.سپس دوجمله به همین ترتیب پیش بروید

                            تاتوانایی ویه حدهنجار برسد.

                             3- بازی باکلمات: چندکودک راکنارهم بنشانید وازآنهابخواهیدکه نفر اول یک کلمه نفربعدی

                               آن راتکرارویک کلمه ی دیگر به آن اضافه ونفربعدی کلمات قبل را تکرارویک کلمه بهآن اضافه

                               نماید به همین صورت..... بازی راادامه دهید تاتقویت حافظه ی شنیداری صورت گیرد.

                               4- دربازی قبلی ازدانش آموز بخواهیدبه جای کلمه ازجمله استفاده نماید.

                             5- به کودک دستوربدهید وازاوبخواهید آن دستورات رابه ترتیباجرا کند.

                            6- حفظ کردن اشعار وسرود ها نیز باعث تقویت حافظه می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 22:55  توسط علی سلطانی  | 

سفیدقرمزسبزآبیزردفیروزه ایگلی
سفیدسفیدقرمزسبزآبیزردفیروزه ا یگلی
قرمزقرمزقرمزتیرهتیرهقرمزتیرهقرمز
سبزسبزتیرهسبزتیرهسبزسبزتیره
آبیآبیتیرهتیرهآبیتیرهآبیآبی
زردمرکبزردقرمزسبزتیرهزردسبزقرمز
فیروزه ا یفیروزه ا یتیرهسبزآبیسبزفیروزه ا یآبی
گلیگلیقرمزتیرهآبیقرمزآبیگلی


+ نوشته شده در  جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 2:18  توسط علی سلطانی  | 

نور:صورتی ازانرژی است .زیراموجب تغییر ماذه می شودبسیاری ازموادرااگربه قدرکافی گرم کنیم ازخود نورمی دهند

اجسام منیر وغیر منیر (چشمه  ی نور):اجسامی که ازخود نورتولید می کنند راچشمه ی نور یامنیر است.

چشمه ی نور طبیعی : خورشید رعد وبرق کرم شب تاب.........

چشمه ی نورمصنوعی : لامپ روشن . شمع روشن . چراغ قوه روشن .چراغ الکلی روشن و.........

ماهیت نور : ماهیت نور فوتون است که فوتون ذره ی انرژی است.

سرعت نور :    300/000 کیلومتر بر ثانیه .  (درخلاء)

سرعت نور درشیشه(جامد) <سرعت نور درآب(مایع)<سرعت نور درهوا(گاز)<سرعت نوردر خلاء

+ نوشته شده در  جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 1:49  توسط علی سلطانی  | 
نیرو عامل کشش ورانش (حرکت) اجسام است.

ماشین ها چگونه به ماکمک می کنند؟ ماشین هابه چهارطریق متفاوت به ما کمک می کنند.

1- همه ی ماشین هاوسیله ی انتقال نیرو هستند.      2- بسیاری ازماشین هاجهت نیرو راتغییر می دهند.

3- بعضی ازماشین ها مقدارنیروراافزایش می دهند.    4-  بعضی هاموجب می شوندکه نیروباسرعت بیشترودرمسافت بیش تری اثر کند.

قانون اهرم ها:       بازوی مقاوم ×نیروی مقاوم = بازوی محرک × نیروی محرک

صورت های انرژی :  1- انرژی شیمیایی  2- انرژی گرمایی  3- انرژی حرکتی (مکانیکی)   4- انرژی الکتریکی

                      5- انرژی هسته ای  6- انرژی صوتی   7- انرژی نورانی(تابشی)   8- انرژی ماهیچه ای .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 0:33  توسط علی سلطانی  | 
خواص ماده به دو بخش زیرتقسیم می شود: 1- خواص فیزیکی   2- خواص شیمیایی

تغییرات شیمیایی به دو دسته ی اصلی:  1- تجزیه   2- ترکیب  تقسیم می شوند.

عوامل مؤثر درتغییر شیمیایی: 1- رسیدن مواد به یکدیگر   2- گرم شدن مواد

                                           3- رسیدن نوربه مواد        4- رسیدن رطوبت به مواد 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 0:3  توسط علی سلطانی  | 
سه گروه عمده ی  مواد عبارت اند از: 1- مواد ساده یا( عنصر) 2- مواد ترکیب(مرکب) 3- مواد مخلوط.

حالات ماده: 1-حالت جامد  2- حالت مایع  3- حالت گاز.

نکته: 1-فاصله ی مولکول های جامد < فاصله ی مولکول های مایع < فاصله ی مولکول های گاز

        2- ربایش مولکول های گاز <  ربایش مولکول های مایع < ربایش مولکول های جامد

         3- جنبش مولکول های جامد < جنبش مولکول های مایع <  جنبش مولکول های گاز

 نتیجه: پس جنبش وربایش ذرات عکس یکدیگرعمل می کنند. یعنی هرچه جنبش زیادتر باشدربایش کمتراست.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 23:50  توسط علی سلطانی  | 
ماده:هرچیزی که دارای جرم باشدوفضارااشغال کند(حجم)وازذرات ریزی به نام اتم یامولکول تشکیل شده باشد.

ویزگی های ماده:1- حجم     2- جرم     3-وزن

ساختمان مواد: همه ی مواد از ذره های بسیارکوچکی به نام اتم ساخته شده اند.

مولکول:کوچکترین واحدسازنده ی هرماده که خواص آن ماده را دارد وبه حالت آزاد یافت می شود.

تفاوت خواص  مواد مختلف  نیز همان تفاوت درمولکول های آن ها ست.

 عنصر (مواد ساده ):ذره های سازنده ی آن اتم یامولکول هایی هستند که ازاتم های یکسان ساخته شده اند.

عنصر را به دوگروه :1- فلز ها(مس . آلومینیوم. نقره . آهن . روی. سرب. طلاو.............).

                         2- نافلز ها (شکننده.غیره شفاف ونارسانا می باشندمانند:کربن.اکسیزن.کلرو......).

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 23:29  توسط علی سلطانی  | 
حس بینایی:بینایی مهمترین حس آدمی است. زیرابیش از  80  درصد اطلاعاتی که از محیط اطراف به دست

می آوریم ازراه چشم است.

ساختمان چشم:

                         1- صلبیه 2- مشیمیه 3- شبکیه   (برخی ازعیب های چشم:1- نزدیک بینی 2-دوربینی

                       3- آستیکماتیسم  4- شب گوری  5- کوررنگی

 حس شنوایی :گوش عضو حس شنوایی است.کهدارای سه قسمت جداازهم می باشد.

       1-  گوش خارجی (بیرونی) 2- گوش میانی  3- گوش داخلی (درونی)

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 1:54  توسط علی سلطانی  |